Malraux vu du Japon – Directeurs d’ouvrage: Hata (Ayako), Nagaï (Atsuko), Yoshimura (Kazuaki), Yoshizawa (Hideki)